KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KONTUM -

(Đã có 31 lượt đánh giá)
TT Đơn vị Số lượt đánh giá Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Rất hài lòng Hài lòng Bình Thường Chưa hài lòng
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
Ghi chú cột 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1
Sở, Ban, Ngành + UBND các huyện, thành phố
1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND Thành phố Kon Tum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND Huyện Đăk Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND Huyện Kon Plông 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UBND huyện Ngọc Hồi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 UBND Huyện Sa Thầy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 UBND Huyện Đăk Tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Công ty Điện lực Kon Tum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tổng 38 31 81.58% 0 0 0 0 0 0
Câu khảo sát Số lượt Tỉ lệ
I. Về mức độ thuận tiện
1. Ông/Bà thấy Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có ở vị trí thuận tiện để giao dịch không? 0
Thuận tiện 0 0%
Bình thường 0 0%
Không thuận tiện 0 0%
2. Ông/Bà tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính có dễ dàng không? (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...) 0
Dễ dàng 0 0%
Bình thường 0 0%
Không dễ dàng 0 0%
3. Ông/Bà thấy cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Phòng chờ, photo tài liệu, bàn viết, ghế, vệ sinh công...) có đáp ứng yêu cầu không? 0
Đáp ứng 0 0%
Bình thường 0 0%
Chưa đáp ứng 0 0%
4. Thời gian Ông/Bà chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm? 0
Nhanh 0 0%
Bình thường 0 0%
Chậm 0 0%
II. Về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
1. Ông/Bà có hài lòng về thái độ phục vụ, giao tiếp và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hay không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
2. Ông/Bà có hài lòng về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ của cán bộ, công chức khi được tiếp nhận hồ sơ không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
III. Về việc giải quyết thủ tục hành chính
1. Ông/Bà có hài lòng về thái độ giao tiếp chuyên môn của cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
2. Ông/Bà có hài lòng về cách thức, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
IV. Về việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1. Ông/Bà có hài lòng về thời hạn trả kết quả thủ tục hành chính như đã hẹn không (trả trễ hẹn, đúng hẹn, trước hẹn)? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
2. Ông/bà có hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà Ông/Bà nhận được hay không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%
3. Ông/Bà có hài lòng về mức phí, lệ phí hay khoản chi phí khác phải trả khi giải quyết thủ tục hành chính không? 0
Không hài lòng 0 0%
Bình thường 0 0%
Hài lòng 0 0%
Rất hài lòng 0 0%