ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận - Sở Y Tế
Ngày sinh 26/10/2017
Trình độ
Chức vụ Nhân viên
Đơn vị Sở Y tế
Giới tính