ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Trưởng phòng - Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ Trưởng phòng
Đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường
Giới tính