ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giới tính