ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận - Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Giới tính