ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Họ tên Tiếp nhận - Huyện Sa Thầy
Ngày sinh 26/12/2017
Trình độ
Chức vụ Chuyên viên
Đơn vị UBND Huyện Sa Thầy
Giới tính