ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận - Sở Y Tế
Ngày sinh 26/10/2017
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở Y tế
Giới tính
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 11 Rất hài lòng 5 45.45%
Hài lòng 4 36.36%
Bình Thường 1 9.09%
Chưa hài lòng 1 9.09%
Thống kê