ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Trưởng phòng - Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường
Giới tính
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6011 Rất hài lòng 4389 73.02%
Hài lòng 1559 25.94%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 63 1.05%
Thống kê