ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận - Sở Xây dựng
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở Xây dựng
Giới tính
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1222 Rất hài lòng 1169 95.66%
Hài lòng 1 0.08%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 52 4.26%
Thống kê