ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận - Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày sinh 25/02/2019
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Giới tính
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1138 Rất hài lòng 1136 99.82%
Hài lòng 0 0%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 2 0.18%
Thống kê