ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Alternate Text
Họ tên Tiếp nhận - Huyện Sa Thầy
Ngày sinh 26/12/2017
Trình độ
Chức vụ
Đơn vị UBND Huyện Sa Thầy
Giới tính
STT Tiêu chí đánh giá Số lượt Kết quả Số lượt Tỷ lệ
1 Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0 Rất hài lòng 0 0%
Hài lòng 0 0%
Bình Thường 0 0%
Chưa hài lòng 0 0%
Thống kê